امكانات گروه

امكانات گروه

گروه زيست شناسي با توجه به اينكه از پنج آزمايشگاه تحقيقاتي (تحقيقات تكوين جانوري ، تحقيقات فيزيولوژي جانوري ، تحقيقات گياهي ، تحقيقات تكوين گياهي و كشت بافت گياهي) برخوردار مي باشد . داراي امكان لازم براي برگزاري پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و طرح هاي پژوهشي اساتيد گروه مي باشد .

Finland Sevastopol joomla