معرفى آزمايشگاه

معرفى آزمايشگاه

آزمايشگاههاي گروه زيست شناسي در دو مكان برگزار مي گردد .

الف- در ساختمان شماره 4 ميدان راهنمايي به سمت آبكوه روبروي دبيرستان پروين كه شامل آزمايشگاههاي ذيل مي باشد :

1- آزمايشگاه بافت شناسي

2- آزمايشگاه جنين شناسي

3-آزمايشگاه زيست شناسي سلولي و مولكولي

4- آزمايشگاه بيوشيمي

5- آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي و ميكروب 1و2

6- آزمايشگاه ايمونولوژي

7- آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري

8-آزمايشگاه  فيزيولوژي جانوري 1و2

9- آزمايشگاه جانورشناسي 1و2

10- آزمايشگاه ژنتيك عمومي و ژنتيك 1و2

11- هرباريوم گروه زيست شناسي

ب- در ساختمان اصلي دانشكده علوم پايه شامل :

1- آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 1و2

2- آزمايشگاه تشريح و مورفولوژي گياهي

3- آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 1و2

4- تحقيقات تكوين جانوري

5- تحقيقات گياهي

6- تحقيقات سيستماتيك گياهي

7- تحقيقات فيزيولوژي گياهي

 

Finland Sevastopol joomla